Hiển thị các bài đăng có nhãn xuất bản thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xuất bản thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2023

PUBLICATION OF SIMPLE Poems - ROYAL BOOKS

THE WAY TO BRING YOUR POETRY TO THE PUBLIC: SUCCESSFUL POETRY PUBLISHING!

If you want to publish poetry then this article will give you a perfect solution for you to publish your poetry book successfully.

Publishing poetry is a way to spread your poetry collection to the public and thereby receive readers as well as share spiritual food - poetry to readers. Publishing poetry was once one of those self-contained paintings that only those in the profession could do. But now, through the sharing of this article, you can publish your poetry collection and at the same time bring it to the public through the process of publishing poetry books.

Why is publishing poetry important to you?

If you are just a freelance poet I believe that every poem you write brings great value to others. Although it may just be your feelings - the transient feelings of a poet, you will never be able to get those feelings back to have to write a second verse just like a poem. you did. I call it a creative work, and anything related to creativity can bring great value to the community. Possibly publishing poetry will not bring you a great financial source, but if you are a poet who wants to live and develop your poetry to new heights, then publishing poetry will be a very difficult job. important to you. Now as one of the self-contained pictures of poetry publishing is not only for professional poets but it is also common to most of those who wish to publish poetry. I am one of the pioneers who can help you publish your poetry successfully. And most of all I believe that each of your published poetry books has creative values ​​that no one in the world can do like you.

If you are a professional poet, publishing poetry is even more valuable to you. A published poetry collection is a recognized value not only from readers - not only from yourself but it is also recognized through the government - a state agency - which can bring value. wide-ranging recognition, while at the same time being able to legally validate your values ​​to the next level. Moreover, publishing poetry can bring you values ​​beyond what you want, which is the value of income, that is the value of the brand, and most importantly, the value the legacy you leave for future generations. And of course a professional poet needs not just one volume of poetry published, but possibly several volumes of poetry published, in order to create a force where you are at the heart of what you want. . Publishing poetry will lift you to new heights and from there can gain great value and recognition from the community.

If you are a businessman, a businessman, a social activist or a politician who often writes poetry in your spare time, then publishing poetry is not only a way to bring your poetry to the world. community, but as an entrepreneur and poet, your entrepreneurial power can be of great value. The great value of a businessman is not only commercial, but the highest value that a businessman aims at is cultural value. Cultural value here is not only the professional culture - business culture - community culture that your business field can bring. The simple cultural value here is just a book of poetry published to you is already one of the important things in the eyes of others - in the eyes of customers and in the eyes of society. Now, as a poet, you can fully consider yourself as one of the contributors to the common cause of culture. Surely your business career will take a turn. Congratulations on joining one of the new worlds - the world of poets - who can leave behind the deepest values ​​that not everyone can do.

How can you publish your poetry?

So how can you publish your poetry? This is one of the effective ways that I can bring to you so that you can publish your poetry successfully.

I have published experience for over 200 authors who are experts in their fields and have published poetry for more than 10 successful authors. And for that reason, this article was born to be able to give you the solution to successfully publish your poetry, from your first poetry collection to your subsequent poetry collections.

My Poetry Publishing Solution is built on the Innovative Book Publishing Process model. The innovative book publishing process was launched by Tran Trung Kien who is one of the pioneers in Vietnam to help authors publish books successfully and bring those published books to the public. The innovative book publishing process solution has helped more than 200 authors to publish successfully, including more than 10 poets who have published their poetry through the improved book publishing process. fruit. That's why I believe you can be one of the next poets who can join the Writers Guild ecosystem - publish successful poetry and achieve great value in life - leaving a legacy. heritage for future generations - contributing to the civilization of humanity, and at the same time building cultural values ​​that not everyone can do.

Poetry - Throughout the length of history mankind has proven itself to be timeless. And if you're a new-age author or one of the future poets, publishing poetry will give you the most powerful experience - creating books that can stand the test of time and through that you can leave a reputation that will stand the test of time.

Congratulations on joining one of the world's most elite classes - the poetic class.

Royal is a pioneer unit with the movement of Book Writing and training in book writing and self-publishing. More than 10 years of operation, the team of royal authors has grown to 100 people from individuals to organizations. Currently, the royal family wishes to expand book publishing to foreign authors, so that it can create a team of self-published book writers on five continents, in a way that spreads wisdom and cross-cultural communication, creating an open world for people who read books.

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com

 

 

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Con đường mang tập thơ của bạn đến với công chúng: Xuất bản thơ thành công!

Con đường mang tập thơ của bạn đến với công chúng: Xuất bản thơ thành công!


Nếu bạn mong muốn xuất bản thơ thì bài viết này bài sẽ mang đến cho bạn bạn một giải pháp hoàn hảo để bạn bạn có thể để xuất bản tập thơ của mình thành công.
Xuất bản thơ là một cách thức phổ biến tập thơ của bạn đến với công chúng và qua đó đón nhận độc giả cũng như chia sẻ món ăn tinh thần - là thơ đến với người đọc. Xuất bản thơ đã từng là một trong những bức tranh khép kín mà chỉ có những người trong nghề mới có thể thực hiện được. Nhưng giờ đây thông qua sự chia sẻ của bài viết này bạn có thể xuất bản được tập thơ của mình đồng thời có thể để mang tập thơ đó đó đến với công chúng qua quá trình hình phát hành tập thơ.
Tại sao việc xuất bản thơ lại quan trọng đối với bạn?
Nếu bạn bạn chỉ là một nhà thơ tự do tôi tin rằng mỗi bài thơ bạn viết đều mang đến những giá trị to lớn cho người khác. Mặc dù nó có thể chỉ là những cảm xúc của bạn - những cảm xúc nhất thời của một thi sĩ, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể lấy lại cảm xúc đó đó để có phải viết nên vần thơ thứ hai y như vần thơ bạn đã làm. Tôi gọi đó là một công trình sáng tạo, và những gì liên quan đến sáng tạo thì đều có thể mang đến những giá trị to lớn cho cộng đồng. Có thể xuất bản thơ sẽ không phải mang đến cho bạn một nguồn tài chính dồi dào nhưng nếu như bạn là một nhà thơ muốn sống và phát triển thơ của mình lên tầm cao mới thì việc xuất bản thơ sẽ là một công việc hết sức quan trọng đối với bạn. Giờ đây khi một trong những bức tranh khép kín về xuất bản thơ không phải chỉ dành cho những nhà thơ chuyên nghiệp mà nó còn phổ biến đến hầu hết những ai mong muốn xuất bản thơ. Tôi là một trong những người tiên phong có thể giúp bạn xuất bản thơ thành công. Và hơn ai hết tôi tin rằng mỗi tập thơ được xuất bản của bạn đều có những giá trị sáng tạo mà không có ai trên thế giới có thể làm được như bạn.
Nếu bạn là một nhà thơ chuyên nghiệp thì xuất bản thơ lại càng có giá trị to lớn đối với bạn. Một tập thơ được xuất bản là một giá trị được công nhận không chỉ từ độc giả - không chỉ từ chính bạn mà nó còn được sự công nhận thông qua bởi chính quyền - cơ quan nhà nước - là nơi có thể mang đến giá trị về mặt công nhận trên diện rộng, đồng thời có thể xác nhận về mặt pháp lý những giá trị của bạn ở một tầm cao mới. Hơn nữa xuất bản thơ có thể mang đến cho bạn những giá trị vượt lên trên những gì mà bạn mong muốn, đó là giá trị về thu nhập, đó là giá trị về thương hiệu, đồng thời quan trọng hơn hết đó là giá trị di sản bạn để lại cho thế hệ mai sau. Và tất nhiên rồi một nhà thơ chuyên nghiệp cần không chỉ một tập thơ được xuất bản mà có thể có rất nhiều tập thơ được xuất bản, để từ đó đó tạo nên một sức mạnh mà bạn là trọng tâm của điều mà bạn mong muốn. Xuất bản thơ sẽ nâng bạn lên một tầm cao mới và từ đó có thể đạt được những giá trị và sự công nhận to lớn từ cộng đồng.
Nếu bạn là một nhà kinh doanh, một doanh nhân, một nhà hoạt động xã hội hoặc là một chính khách - là người thường làm thơ trong những giờ phút rảnh rỗi thì xuất bản thơ không chỉ là cách thức mang thơ của bạn đến với cộng đồng, nhưng với vai trò là một doanh nhân đồng thời là một nhà thơ thì có thể sức mạnh kinh doanh của bạn sẽ đạt được giá trị to lớn. Giá trị to lớn của một nhà kinh doanh không chỉ là thương mại mà giá trị cao nhất mà nhà kinh doanh hướng đến đó chính là giá trị văn hóa. Giá trị văn hóa ở đây không chỉ là văn hóa nghề nghiệp - văn hóa kinh doanh - văn hóa cộng đồng mà lĩnh vực kinh doanh của bạn có thể mang lại. Giá trị văn hóa đơn giản ở đây chỉ là một tập thơ được xuất bản với bạn đã là một trong những điều quan trọng trong mắt người khác - trong mắt khách hàng và trong mắt xã hội. Giờ đây với vai trò là một thi sĩ thì bạn hoàn toàn có thể tự đánh giá mình là một trong những người đóng góp vào sự nghiệp văn hóa chung. Chắc chắn rằng sự nghiệp kinh doanh của bạn sẽ có một bước chuyển mình. Chúc mừng bạn gia nhập vào một trong những thế giới mới - thế giới thi sĩ - những người có thể để lại cho đời những giá trị sâu sắc nhất mà không phải ai cũng có thể làm được.
Làm thế nào bạn có thể xuất bản thơ của mình?
Vậy làm thế nào bạn có thể xuất bản thơ của mình? Đây là một trong những cách thức hữu hiệu mà tôi có thể mang đến cho bạn để bạn có thể xuất bản thơ của mình thành công.
Tôi đã có kinh nghiệm xuất bản cho hơn 200 tác giả là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ đồng thời đã xuất bản thơ cho hơn 10 tác giả thành công. Và vì lý do đó bài viết này được ra đời để có thể mang đến cho bạn giải pháp để bạn xuất bản thơ thành công, từ một tập thơ đầu tay cho đến những tập thơ sau đó.
Giải pháp xuất bản thơ của tôi được xây dựng dựa trên mô hình Quy trình xuất bản sách cải tiến. Quy trình xuất bản sách cải tiến được ra đời bởi Trần Trung Kiên là một trong những người tiên phong tại Việt Nam giúp cho những tác giả xuất bản sách thành công đồng thời mang những quyển sách được xuất bản đó đến với công chúng. Giải pháp về quy trình xuất bản sách cải tiến đã giúp cho hơn 200 tác giả xuất bản sách thành công trong đó có hơn 10 nhà thơ là những người thông qua quy trình xuất bản sách cải tiến đã xuất bản thơ của họ đạt được kết quả. Chính vì lý do đó tôi tin rằng bạn có thể là một trong những nhà thơ tiếp theo có thể tham gia vào hệ sinh thái Hội tác giả - xuất bản thơ thành công và đạt được những giá trị to lớn trong đời - để lại di sản cho thế hệ mai sau - đóng góp vào nền văn minh của nhân loại, đồng thời xây dựng được giá trị văn hóa mà không phải ai cũng có thể làm được.
Thơ - Trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại đã tự chứng minh là trường tồn với thời gian. Và nếu như bạn là một tác giả trong thời đại mới hoặc có thể làm trong những thi sĩ trong tương lai thì việc xuất bản thơ sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm mạnh mẽ nhất - đó chính là tạo ra những tập thơ có thể trường tồn với thời gian và qua đó bạn có thể để lại danh tiếng trường tồn với thời gian.
Chúc mừng bạn gia nhập vào một trong những tầng lớp đẳng cấp nhất của thế giới - tầng lớp thi sĩ.

Nếu như bạn mong muốn xuất bản thơ thành công thì bạn có thể liên hệ: Trần Trung Kiên (Tác giả - Cố vấn tác giả) - Email: trantrungkien@danhnhan.net - Hotline: 090 246 7524 - Người sẽ giúp bạn xuất bản sách thành công trên từng con chữ.